JSON – čo to je a ako ho používať?

Od Peter Tokoš

JSON (JavaScript Object Notation) je ľahký a textový formát pre výmenu dát. Bol vytvorený na základe JavaScriptu, ale je nezávislý na programovacom jazyku. Je jednoduchý na čítanie a zápis a používa sa na prenos dát medzi webovými aplikáciami a klientmi.

JSON používa dva základné dátové typy: objekty a polia. Objekty sú zoskupenia kľúč-hodnota, kde kľúč je reťazec a hodnota môže byť ľubovoľný dátový typ (reťazec, číslo, boolean hodnota, null, objekt alebo pole). Polia sú zoznamy hodnôt, ktoré môžu byť ľubovoľného dátového typu a sú oddelené čiarkou.

JSON dáta sú vždy zapisované v textovom formáte a môžu byť ľahko dekódované a kódované. Dekódovanie JSON dát sa vykonáva pomocou funkcie JSON.parse(), ktorá z textu vytvorí JavaScriptový objekt alebo pole. Naopak, kódovanie JSON dát sa vykonáva pomocou funkcie JSON.stringify(), ktorá prevádza JavaScriptový objekt alebo pole na textovú reprezentáciu JSON.

V JSON existujú určité pravidlá zápisu. Objekty sú uzatvorené do zložených zátvoriek {}, kde každý kľúč a hodnota sú oddelené dvojbodkou : a záznamy sú oddelené čiarkou ,. Polia sú uzatvorené do hranatých zátvoriek [], kde prvky sú oddelené čiarkou ,.

Príklad zápisu JSON objektu:

{
 "meno": "Peter",
 "vek": 25,
 "adresa": {
  "ulica": "Hlavná",
  "mesto": "Bratislava",
  "krajina": "Slovensko"
 },
 "zamestnanie": ["programátor", "vyvíjateľ"]
}

Príklad zápisu JSON poľa:

[ {  "meno": "Peter",  "vek": 25 }, {  "meno": "Jana",  "vek": 30 }]

Jednoduchý príklad na použitie JSON v JavaScripte

 

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JSON</title>
 </head>
 <body>

 <input type="text" id="meno" placeholder="Zadajte svoje meno" required>
 <input type="text" id="priezvisko" placeholder="Zadajte svoje priezvisko" required>
 <input type="text" id="vek" placeholder="Zadajte svoje vek" required>
 <input type="text" id="adresa" placeholder="Zadajte svoje adresu" required>
 <button onclick="vypis()">výpis</button>

 <script>
// jednoduchý príklad na použitie JSON v JavaScripte

 function vypis() {
   // Získame referencie na vstupné polia
   const menoInput = document.getElementById("meno");
   const priezviskoInput = document.getElementById("priezvisko");
   const vekInput = document.getElementById("vek");
   const adresaInput = document.getElementById("adresa");

   // Skontrolujeme, či sú všetky polia vyplnené
   if (menoInput.value.trim() === "" || priezviskoInput.value.trim() === "" || vekInput.value.trim() === "" || adresaInput.value.trim() === "") {
    alert("Všetky polia musia byť vyplnené!");
    return;
   }

   // Vytvoríme objekt so vstupnými údajmi
   const pouzivatel = {
    meno: menoInput.value,
    priezvisko: priezviskoInput.value,
    vek: Number(vekInput.value),
    adresa: adresaInput.value
   };

   // Prevod objektu "pouzivatel" na JSON reťazec
   const jsonPouzivatel = JSON.stringify(pouzivatel);

   // Vypíšeme JSON reťazec ako celok
   //const jsonOutput = document.createElement("pre");
   //jsonOutput.textContent = jsonPouzivatel;
   //document.body.appendChild(jsonOutput);

   // Prevod JSON reťazca na objekt, aby sme vedeli parsovať vlastnosti a pracovať s nimi jednotlivo
   const objektPouzivatel = JSON.parse(jsonPouzivatel);

   // Vypíšeme vlastnosti objektu

   /* element p sa najprv vytvorí pomocou funkcie document.createElement("p"), ktorá vráti nový element typu p. Tento nový element sa ešte nenachádza v HTML dokumente, nachádza sa len v pamäti.

   Následne sa pomocou funkcie document.body.appendChild(textOutput) vytvorený element p vloží do HTML dokumentu. Táto funkcia pridáva (angl. append) nové elementy do existujúceho elementu, v tomto prípade do body elementu dokumentu. */

   //document.body.innerHTML = ""; odkomentujte, ak nechcete zobrazovať predošlé výsledky, stránka sa vždý premaže

   const textOutput = document.createElement("p");
   textOutput.textContent = `Meno: ${objektPouzivatel.meno}, Priezvisko: ${objektPouzivatel.priezvisko}, Adresa: ${objektPouzivatel.adresa}, Vek: ${objektPouzivatel.vek}`;
   document.body.appendChild(textOutput);
  }
  </script>


 </body>
</html>