II.E projekt

Zadanie: Vytvorte hlavnú stránku index na tému "internet vecí". Podstránky sa nebudú vytvárať. Layout musí byť responzívny. Použite bloky alebo štrukturálne značky jazyka HTML5.

Úlohy:

1) Každý žiak má pridelený samostatný layout. Nájdete ho v prílohe. Layout je potrebné presne dodržať.

2) Webová stránka musí obsahovať naformátované obrázky aj text. Text, ktorý sa použije na webovú stránku musí byť vopred napísaný v MS Word s kontrolou gramatických chýb !!!

3) Obrázky, ktoré sa študent rozhodne použiť, sa po rozmerovej a dátovej stránke musia upraviť vo Photoshope. Jednotlivé obrázky nesmú presiahnuť dátovú veľkosť 300 kb.

4) Obrázky použité vo webovej stránke budú uložené v samostatnom priečinku s názvom „obr“.

5) Webová stránka !!! musí obsahovať !!! hlavičku , stred a pätičku.

6) Webová stránka bude vytvorená pomocou jazyka HTML 5 a s vyplnenými META značkami.

7) Webová stránka musí byť responzívna, môžte použiť aj flexbox

Povolené hardvérové a softvérové didaktické pomôcky

· Počítač, Internet, Dreamweaver, vektorové a bitmapové grafické editory, poznámkový blok Povolené študijné materiály

· Všetky študijné vo formáte PDF na stránke www.webtutorial.sk, kde študenti nájdu všetko potrebné k vypracovanie celého projektu. · Informácie z internetu, ktoré sa týkajú tejto problematiky (študent si ich musí nájsť sám)

Hodnotenie projektu

Spôsob hodnotenia práce žiakov je plne v kompetencii vyučujúceho.

Časový harmonogram projektu

Termín odovzdania projektu: najneskôr 21. 12. 2018 do 14.00 hod., a to podľa nasledujúcich podmienok:

a) celý projekt so všetkými súbormi sa bude nachádzať v jednom vo formáte RAR alebo ZIP.

Priečinok bude obsahovať:

1) webovú stránku (index.html)

2) adresár „obr“ s obrázkami

3) dokument Word s textami, ktoré boli použité vo webovej stránke

b) takto spracovaný projekt bude odovzdaný vyučujúcemu na USB kľúči. Prinesie jeden žiak za celú triedu.

 

Hodnotenie:

projekt bude hodnotený troma známkami:

- známka za grafickú úroveň a obsah

- známka za responzivitu + dodržanie prideleného layoutu

- známka za validitu kódu.

Neodovzdanie projektu do tohto termínu sa bude hodnotiť známkou nedostatočne.

 

Pridelenie layoutu:

Sandra Lacková  - layout01

Kristína Lenková  - layout02

Lucia Šomošiová  - layout03

Filip Nadzon  - layout04

Matej Hrabovský  - layout05

 Samuel Ferjo  - layout06

Antónia Kenderešová  - layout07

Dávid Mikloš  - layout08

Matej Štiblarík  - layout09

Nikolas Homa  - layout10

Samuel Sekerák  - layout11

Petronela Kiššová  - layout12

Alla Brňová  - layout13

Matej Duda  - layout14

Christián Eliáš  - layout15

Viktória Gavurová  - layout16

Gabriela Gyurásová  - layout17

Nikola Hegedüšová  - layout18

Dominika Hrabovská  - layout19

Richard Lovas  - layout20

Samuel Lukáč  - layout21

Emma Ovšonková  - layout22

Ľuboš Rohun  - layout23

Peter Rozik  - layout24

Alex Vidricko  - layout25

 Alexandra Žigová  - layout07

Veronika Lefkovičová  - layout08

Róbert Lehotay  - layout09

Alexander Valkay  - layout10

Dávid Vereb  - layout11

Prajeme Vám veľa úspechov pri riešení projektu !

Priložiť súbor: