PHP/MySQL

Tutoriál PHP #7: Ako vytvoriť prístup www stránky k databáze MySQL pomocou objektovo orientovaného programovania

objektovo orientované programovanie

Jazyk PHP nie je objektovo založený, je ale objektovo orientovaný. To znamená, že je možné v PHP vytvárať a používať objekty. Je to preto, lebo PHP vzniklo v čase, kedy nebolo OOP ešte rozšírené. Základnou jednotkou v OOP je objekt, ktorý zodpovedá nejakému reálnemu objektu z bežného sveta, napr. človek.Každý objekt má svoje atribúty a metódy.

Tutoriál PHP #6: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server s kontrolou dátovej veľkosti a kontrolou dátového typu

Tutoriál PHP #6: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server s kontrolou dátovej veľkosti a kontrolou dátového typu

Tutoriál PHP #5: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server - popisuje základný jednoduchý skript, ktorý vykoná upload súboru na server do príslušného adresára. Problém je ale v tom, že je možné nahrať akýkoľvek súbor a v dátovej veľkosti sa tiež medze neurčovali. Takto to samozrejme nemôžme nechať. V tom to návode si ukážeme, ako spraviť upload súborov s kontrolou veľkosti (čo sa bajtov týka) a zároveň obmedziť možnosť nahrávaných súborov na určené typy, napr. obrázky.

Tutoriál PHP #5: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server

Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server

Nahrávanie súborov pomocou kódu php nie je zložité. V tomto návode si ukážeme základný skript, ktorý nám umožní nahrávanie - upload súboru do vopred určeného adresára. V tomto príklade nebudeme brať do úvahy kontrolu typu súboru ani jeho dátovú veľkosť.

Tutoriál PHP #4: Ako si vytvoriť aplikáciu pre výpočet BMI použitím funkcie s parametrami

Tutoriál PHP #4: Ako si vytvoriť aplikáciu pre výpočet BMI použitím funkcie s parametrami

Funkcie sa v PHP používajú pri väčších projektoch. V podstate ide o samostatné "mini programiky", ktoré môžu byť aj so vstupnými parametrami. Po zadaní vstupných parametrov funkcia vráti výsledok. Funkciu je možné opakovane volať z akéhokoľvek miesta v programe. Použitie funkcie si ukážeme pri tvorbe aplikácie na výpočet BMI.

Tutoriál PHP #1: Úvod do PHP - možnosti zápisu skriptu

Tutoriál PHP  #1:  Úvod do PHP - možnosti zápisu skriptu

Toto je prvý článok zo série tutoriálov o PHP a MySQL a ich využití pri tvorbe dynamických webových stránok. Na menších aj väčších príkladoch sa naučíme vyvíjať konkrétne webové aplikácie
PHP je skriptovací jazyk, ktorý sa vkladá medzi priamo do dokumentu HTML, čiže medzi značky v zdrojovom kóde webovej stránky.

Stránky